Y Cynigion mewn Manylder

Yn ei gyfarfod 31 Awst 2021, argymhellodd y JNC becyn o newidiadau mewn buddion a chyfraddau cyfrannu er mwyn mynd i’r afael â chostau uwch y cynllun. Os bydd yn cael ei roi ar waith, bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn dod i rym o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Mae’r newidiadau a gynigir gan y JNC a’r ymrwymiad ymlaen llaw gan gyflogwyr i ddarparu cymorth ychwanegol i’r cynllun yn golygu bod cynnydd yn y cyfraniadau gan aelodau o 9.6% i 11% o’r cyflog, a fydd yn digwydd 1 Hydref 2021, bellach wedi cael ei ddisodli, gyda chynnydd llai ar y dyddiad hwn i 9.8% o’r cyflog yn lle hynny. Mae cyfradd cyfraniad y cyflogwr o 1 Hydref 2021 ymlaen wedi cynyddu o 21.1% i 21.4%. Mae’r cynnydd llai yma’n adlewyrchu’r ffaith y byddai’r strwythur buddion a argymhellir gan y JNC yn costio llai na’r strwythur buddion presennol.

Fodd bynnag, os na chaiff y newidiadau i fuddion a argymhellir gan y JNC (neu newidiadau eraill i fuddion sy’n sicrhau’r un arbedion cost) eu gweithredu, byddai angen i’r cyfraddau cyfrannu gynyddu’n sylweddol i dalu am gost y strwythur buddion presennol. I ddelio â’r sefyllfa hon, cynigir sefyllfa wrth gefn a fyddai’n golygu bod cyfraddau cyfrannu’n cynyddu bob chwe mis o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Mae rhagor o wybodaeth am y sefyllfa wrth gefn a’r cyfraddau cyfrannu cysylltiedig a fyddai’n berthnasol yn y senario hwnnw wedi’u nodi isod. Rydym hefyd yn ymgynghori â chi ynghylch y rhain.

Sylwch, pe bai’r rhain yn cael eu gweithredu, na fyddai’r newidiadau arfaethedig hyn yn effeithio ar unrhyw fuddion y byddwch yn eu cronni cyn 1 Ebrill 2022 – byddent yn effeithio ar fuddion a enillir o’r dyddiad hwnnw yn unig yn y dyfodol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am effaith bosibl y cynigion ar eich buddion drwy ddefnyddio’r modelwr.

Mae’r Trothwy Cyflog yn gosod uchafswm lefel ar swm y cyflog a ddefnyddir i gyfrifo buddion yn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS, y rhan â’r buddion diffiniedig o USS. Y Trothwy Cyflog presennol yw £59,883.65 – y cynnig yw lleihau’r Trothwy Cyflog i £40,000 o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Byddai hyn yn golygu, os yw eich cyflog yn uwch na £40,000 ar 1 Ebrill 2022 neu ar ôl hynny, y byddech yn creu pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS is bob blwyddyn a chyfandaliad, yn hytrach na’r hyn a geir gyda’r Trothwy Cyflog presennol.

Os bydd y newid i’r Trothwy Cyflog yn cael ei roi ar waith, fel sy’n digwydd ar hyn o bryd, byddai eich cyflogwr yn cyfrannu swm o 12% o unrhyw gyflog sy’n uwch na’r Trothwy Cyflog i Adeiladwr Buddsoddi USS, y rhan â’r cyfraniadau wedi’u diffinio o USS. Byddai eich cyfraniadau’n 8% o’r cyflog uwchlaw’r Trothwy Cyflog a byddai’n cael ei ddyrannu i’r Adeiladwr Buddsoddi fel y mae ar hyn o bryd. Mae’r newid arfaethedig i’r Trothwy Cyflog yn golygu, os ydych chi’n ennill mwy na’r Trothwy Cyflog ar hyn o bryd, y byddwch yn arbed mwy yn eich pot Adeiladwr Buddsoddi nag o’r blaen.

Mwy am y Trothwy Cyflog

Ar hyn o bryd mae’r Trothwy Cyflog yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â phensiynau swyddogol, ond mae’r cynnydd blynyddol wedi’i gapio fel a ganlyn:

Cynnydd mewn pensiynau swyddogol Cynnydd a gymhwyswyd gan USS
Llai na 5% Yr un cynnydd
5% 5%
Mwy na 5% ond llai na 15% 5% ynghyd ag un hanner o’r swm dros 5%
15% neu fwy 10%

Cynigir y byddai’r Trothwy Cyflog yn parhau i godi yn unol â phensiynau swyddogol, sydd ar hyn o bryd yn gysylltiedig â chwyddiant fel y mesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ond gyda chap blynyddol is o 2.5%.

Felly, yn y dyfodol, os bydd pensiynau swyddogol yn rhoi cynnydd uwch na 2.5% mewn unrhyw flwyddyn (oherwydd bod CPI yn uwch na hynny), dim ond 2.5% fyddai cynnydd y Trothwy Cyflog yn y flwyddyn honno. Os bydd y cynnig yn cael ei roi ar waith, byddai’r cap 2.5% yn ei le tan 31 Mawrth 2025 oni bai bod y JNC wedi cwblhau adolygiad i newid y cap cyn hynny.

Mwy am y Trothwy Cyflog

Ar hyn o bryd, ar gyfer pob blwyddyn (neu ran o flwyddyn) rydych chi yn USS, rydych chi’n cronni pensiwn o 1/75ed o’ch cyflog, hyd at y Trothwy Cyflog. Rydych hefyd wedi cronni cyfandaliad ar wahân o 3/75ed o’ch cyflog, hyd at y Trothwy Cyflog.

Bydd lleihau’r gyfradd gronni hon yn golygu, ar gyfer yr un cyflog, y byddai’r swm y byddwch yn ei gronni yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol bob blwyddyn yn cael ei leihau o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Mwy am y gyfradd gronni

Ar hyn o bryd, yn yr amser rhwng ennill a chael eich talu, bydd eich pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS a’ch cyfandaliad arian parod yn cael eu cynyddu yn unol â phensiynau swyddogol, gyda’r cynnydd blynyddol wedi’i gapio fel a ganlyn:

Cynnydd mewn pensiynau swyddogol Cynnydd a gymhwyswyd gan USS
Llai na 5% Yr un cynnydd
5% 5%
Mwy na 5% ond llai na 15% 5% ynghyd ag un hanner o’r swm dros 5%
15% neu fwy 10%

Mae’r cap blynyddol is a gynigir yn golygu y byddai’r buddion a fydd yn cronni ar ôl 31 Mawrth 2022 yn cynyddu ar gyfradd is nag y maent ar hyn o bryd, mewn unrhyw flwyddyn lle mae pensiynau swyddogol yn cael eu cynyddu fwy na 2.5%.

Mwy am ailbrisio buddion

Ar hyn o bryd, pan fydd pensiynau Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cael eu talu, ar ôl i aelod ymddeol, byddant yn cael eu cynyddu yn unol â phensiynau swyddogol, ond mae’r cynnydd blynyddol yn cael ei gapio fel a ganlyn:

Cynnydd mewn pensiynau swyddogol Cynnydd a gymhwyswyd gan USS
Llai na 5% Yr un cynnydd
5% 5%
Mwy na 5% ond llai na 15% 5% ynghyd ag un hanner o’r swm dros 5%
15% neu fwy 10%

Mae’r cap is a gynigir yn golygu y byddai’r pensiynau a fydd yn cronni ar ôl 31 Mawrth 2022 yn cynyddu ar gyfradd is nag y maent ar hyn o bryd, mewn unrhyw flwyddyn lle mae phensiynau swyddogol yn cael eu cynyddu fwy na 2.5%.

Mwy am ailbrisio buddion

Byddai aelodau sy’n gadael y cynllun gydag unrhyw beth rhwng tri mis a llai na dwy flynedd o aelodaeth yn cael buddion gohiriedig yn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn hytrach na budd gohiriedig ar sail eu cyfraniadau fel sy’n digwydd ar hyn o bryd. Ar gyfartaledd, byddai hyn yn rhoi budd gohiriedig mwy i’r aelodau perthnasol.

Sylwer, dan ddeddfwriaeth, nid oes gofyniad cyfreithiol i ymgynghori â gweithwyr yr effeithir arnynt a’u cynrychiolwyr ynghylch y cynnig penodol hwn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fuddion gadael yn gynnar yn USS isod.

Mwy am fuddion gadael yn gynnar

Roedd y pecyn uchod o newidiadau arfaethedig i fuddion, wrth eu cymryd ochr yn ochr â’r pecyn cymorth sylweddol a ddarparwyd gan gyflogwyr (ymrwymiad tymor hir i’r cynllun a gwarchodaeth ychwanegol fel credydwr) a oedd yn gwneud y buddion a oedd eisoes wedi’u cronni yn llawer mwy diogel, ym marn yr Ymddiriedolwr, yn lleihau cyfanswm costau’r cynllun yn y dyfodol (i 31.2% o’r cyflogau).

O ganlyniad, os bydd pecyn cynigion y JNC yn cael ei weithredu, byddwch yn parhau i dalu 9.8% o’ch cyflog i’r cynllun o 1 Ebrill 2022 ymlaen, a bydd eich cyflogwr yn parhau i dalu 21.4%.

Os yw eich cyflog yn fwy na’r Trothwy Cyflog mewn unrhyw flwyddyn, byddwch yn talu 9.8% o gyfanswm eich cyflog i USS (fel y mae ar hyn o bryd) gydag 8% o’ch cyflog uwchlaw’r Trothwy Cyflog yn mynd tuag at gronni cynilion yn Adeiladwr Buddsoddi USS. Byddai eich cyflogwr hefyd yn talu 12% o'ch cyflog yn fwy na'r Trothwy Cyflog i Adeiladwr Buddsoddi USS.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyfraniadau i USS isod.

Mwy am gyfraniadau USS

Sylwch, pe bai’r rhain yn cael eu gweithredu, na fyddai’r newidiadau arfaethedig hyn yn effeithio ar unrhyw fuddion y byddwch yn eu cronni cyn 1 Ebrill 2022 – byddent yn effeithio ar fuddion a enillir o’r dyddiad hwnnw yn unig yn y dyfodol.

Mae’r newidiadau a gynigir gan y JNC uchod wedi caniatáu i’r Ymddiriedolwr ddisodli’r gyfradd cyfrannu o 11% ar gyfer aelodau, sydd wedi’i threfnu ar gyfer 1 Hydref 2021, â chyfradd newydd o 9.8%. Mae’r Ymddiriedolwr wedi gallu gwneud hyn gan fod cost y strwythur buddion a gynigir gan y JNC yn is na lefel bresennol y buddion ac oherwydd yr ymrwymiadau ymlaen llaw ychwanegol gan gyflogwyr i ddarparu cefnogaeth i’r cynllun. Ond mae hyn yn seiliedig ar sefyllfa wrth gefn arfaethedig, rhag ofn na fydd y newidiadau’n digwydd. Os digwydd hyn, bydd ymrwymiadau’r cyflogwyr i gefnogi’r cynllun yn wahanol, ac mae’r gofynion cyfrannu’n adlewyrchu hyn, yn ogystal â’r buddion drytach.

Os na wneir unrhyw newidiadau i strwythur presennol y cynllun, yna byddai angen i gyfraniadau aelodau a chyflogwyr gynyddu bob chwe mis o 1 Ebrill 2022 ymlaen i sicrhau bod y cynllun yn cael ei ariannu’n ddigonol.

Y sefyllfa wrth gefn hon fyddai i gyfraniadau gael eu talu yn yr un cyfrannau (35% aelodau/65% cyflogwyr) a fyddai’n berthnasol o dan y rheol rhannu costau ddiofyn a gyflwynwyd gan y JNC mewn prisiadau blaenorol, ac yn seiliedig ar ddim newid i’r buddion presennol. Mae hyn yn rhoi’r sicrwydd sydd ei angen ar yr Ymddiriedolwr, sy’n gyson â’i brif ddyletswydd gyfreithiol, o ran sicrwydd buddion cronedig yr aelodau.

Byddai’r sefyllfa wrth gefn hon yn berthnasol o 1 Ebrill 2022 ymlaen os na fydd y weithred ddiwygio sy’n ofynnol i weithredu’r newidiadau y cytunwyd arnynt (naill ai’r newidiadau arfaethedig hyn neu eraill y cytunwyd arnynt yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, sy’n cynnwys cyfraniadau sy’n cefnogi cost y strwythur buddion arfaethedig amgen) yn cael ei gweithredu erbyn 28 Chwefror 2022.

Os bydd dyddiad cau 28 Chwefror 2022 yn cael ei fethu, ni fyddai amser i gwblhau’r camau cyfreithiol angenrheidiol a rhoi’r newidiadau hynny ar waith o 1 Ebrill 2022 ymlaen. Sylwer, gellid gweithredu unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt (gan gynnwys cyfraddau cyfraniadau diwygiedig) yn ddiweddarach, ond byddai’r amser sydd ei angen i’w rhoi ar waith yn dibynnu ar eu maint a’u natur.

Byddai’r sefyllfa wrth gefn yn golygu bod cyfraddau cyfraniadau aelodau a chyflogwyr yn cynyddu bob chwe mis o 1 Ebrill 2022 tan 1 Hydref 2025. Bydd y cyfraddau cyfrannu hyn yn rhoi pwysau ar aelodau a chyflogwyr o ran fforddiadwyedd a mater i’r JNC fydd mynd i’r afael â hyn os byddwn yn y sefyllfa hon. Fodd bynnag, yn absenoldeb newidiadau pellach i fuddion a/neu gymorth cyfamodau a ddarperir gan gyflogwyr ac yn amodol ar ganlyniad prisiadau yn y dyfodol, bydd cyfraddau cyfrannu yn cynyddu fel y gwelir yn y tabl isod. Mae’r cyfraddau cyfrannu o dan y sefyllfa wrth gefn yn debygol o fod yn heriol i gyflogwyr ac aelodau. Yn unol â hynny, byddai’r cynnydd yn cael ei gyflwyno’n raddol dros bedair blynedd. Byddai hyn hefyd yn rhoi cyfle i’r JNC benderfynu a ddylid argymell newidiadau i fuddion yn y dyfodol cyn i gyfraniadau fynd yn sylweddol uwch.

Aelodau (% o’r cyflog) Cyflogwyr (% o’r cyflog)
O 1 Ebrill 2022 i 30 Medi 2022: 11.0% 23.7%
Rhwng 1 Hydref 2022 a 31 Mawrth 2023: 12.9% 27.1%
O 1 Ebrill 2023 tan 30 Medi 2023: 13.9% 29.1%
O 1 Hydref 2023 tan 31 Mawrth 2024: 15.0% 31.0%
O 1 Ebrill 2024 i 30 Medi 2024: 16.0% 33.0%
O 1 Hydref 2024 i 31 Mawrth 2025: 17.1% 34.9%
O 1 Ebrill 2025 i 30 Medi 2025: 18.1% 36.9%
O 1 Hydref 2025 ymlaen: 18.8% 38.2%

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am effaith bosibl y cynnydd mewn cyfraniadau i’ch tâl drwy ddefnyddio’r modelwr.

Ni fyddai unrhyw newidiadau eraill i fuddion aelodau. Yn benodol:

  • Ni fydd y newidiadau yn effeithio ar unrhyw fuddion a gronnwyd cyn 1 Ebrill 2022.
  • Ni fyddai’r newidiadau i’r Trothwy Cyflog a’i ailbrisio, i’r gyfradd gronni, na’r cap ar gynnydd mewn pensiynau cyn neu ar ôl ymddeol, yn effeithio ar unrhyw fuddion a gronnwyd cyn 1 Ebrill 2022.
  • Bydd buddion marwolaeth aelodau mewn swydd yn parhau i gael eu cyfrifo gan ddefnyddio’r un egwyddorion ag ar hyn o bryd, a all gynnwys cyfandaliad o dair gwaith o'r cyflog o leiaf a phensiynau priod/partner sifil/dibynyddion.
  • Bydd buddion ymddeol oherwydd afiechyd hefyd yn parhau i gael eu cyfrifo ar yr un sail ag ar hyn o bryd (er bod eu cyfrifiad yn seiliedig ar y buddion sy’n daladwy ar y dyddiad ymddeol), a allai ddarparu cyfandaliad a phensiwn pan fydd aelod yn mynd yn sâl ac yn gorfod rhoi’r gorau i weithio.
  • Nid oes unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud i oed ymddeol arferol y cynllun, sef 66 oed ar hyn o bryd. (Mae hyn yn cyd-fynd ag oedran Pensiwn y Wladwriaeth, felly bydd yn cynyddu yn y dyfodol wrth i oedran Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu).
  • Bydd yr Adeiladwr Buddsoddi yn parhau i fod ar gael i aelodau sydd am wneud cyfraniadau ychwanegol neu drosglwyddo cynilion i USS.

Mae holl fuddion USS sydd eisoes wedi'u cronni gan aelodau yn ddiogel ac wedi'u gwarchod gan reolau'r cynllun a'r gyfraith.