Modelwr

Mae’r cynigion yn golygu y byddai’r buddion rydych chi’n eu cronni a/neu’r cyfraniadau a dalwch ar ôl 1 Ebrill 2022 yn gallu newid. Mae sut y gallent newid yn dibynnu ar nifer o bethau gwahanol, fel eich cyflog yn awr ac yn y dyfodol, pryd fyddwch yn dewis ymddeol, a ffactorau economaidd fel chwyddiant.

Er mwyn eich helpu i weld sut gallai eich buddion a’ch cyfraniadau i USS newid o ganlyniad i’r cynigion, mae adnodd wedi cael ei ddarparu sydd ar gael isod.

Sylwer:

  • Yn y rhan fwyaf o achosion, os ydych chi eisoes yn aelod o USS, byddwch chi’n gallu mewngofnodi i’r modelwr – bydd angen eich rhif aelod USS arnoch chi (darllenwch y Wybodaeth Ategol i gael help i ddod o hyd i hwnnw) i fewngofnodi. Yna bydd eich data USS sylfaenol yn cael ei lenwi ymlaen llaw ar 31 Mawrth 2021. (Sylwch, ar gyfer nifer fach iawn o aelodau, er enghraifft y rheini sydd heb gael datganiad buddion 2021 neu sy’n aelodau newydd iawn o USS, efallai na fydd modd mewngofnodi fel hyn, a bydd angen i chi ddilyn y dull i unigolion nad ydynt yn aelod o USS – gweler isod).
  • Os nad ydych chi’n aelod o USS, neu nid ydych wedi derbyn datganiad budd 2021, bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf ac yna gallwch gyrchu'r modelwr.

Mewngofnodi i’r modelwr