Ymgynghori â chyflogwyr statudol

 1. Cyflwyniad
 2. Crynodeb o’r Newidiadau Arfaethedig
 3. Sut mae'r Cynllun yn Gweithio
 4. Pam bod y JNC wedi Argymell y Newidiadau
 5. Dyddiadau Allweddol

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau gan weithwyr yr effeithir arnyn nhw a’u cynrychiolwyr ar:

 • becyn o newidiadau i fuddion a argymhellwyd gan y Cydgyngor Trafod Telerau (JNC)
 • y cyfraddau cyfrannu amgen a fydd yn dod i rym o 1 Ebrill 2022 os na fydd y newidiadau a argymhellir gan y JNC (neu gyfres arall o newidiadau) yn cael eu gweithredu cyn hynny.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys crynodeb o’r cynigion ynghyd â rhywfaint o gefndir i’r ymgynghoriad hwn.

Mae rhagor o fanylion am y cynigion ar dudalennau eraill ar y safle hwn. Gallwch hefyd ddefnyddio’r adnodd modelwr i ddeall mwy am sut gallent effeithio arnoch chi.

I roi eich barn, ewch i’r dudalen Ymateb erbyn 17 Ionawr 2022.

Bydd yr holl ymatebion a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud a’i weithredu.

Er mwyn mynd i’r afael â sefyllfa ariannu’r cynllun a’r costau uwch o ddarparu buddion diffiniedig yn y dyfodol (rhagor o fanylion isod), mae’r Cydgyngor Trafod Telerau (JNC) wedi argymell y newidiadau canlynol. Byddai’r newidiadau hyn yn dod i rym 1 Ebrill 2022 oni nodir fel arall.

 • Bydd aelodau’n cronni pensiwn yn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS, adran buddion diffiniedig USS, ar gyfradd is o 1/85 o gyflog, a chyfandaliad ar wahân o 3/85 o gyflog, hyd at y Trothwy Cyflog. Ar hyn o bryd mae aelodau’n ennill pensiwn yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol sy’n seiliedig ar gyfradd uwch o 1/75 o gyflog a chyfandaliad o 3/75 o gyflog hyd at y trothwy cyflog.
 • Bydd y Trothwy Cyflog yn gostwng o £59,883.65 i £40,000. Er bod hyn yn lleihau’r swm sydd wedi’i gronni yn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS, bydd yn golygu bod mwy yn cael ei adeiladu yn Adeiladwr Buddsoddi USS, adran cyfraniadau diffiniedig USS, ar gyfer aelodau sy’n ennill dros y Trothwy Cyflog.
 • O 1 Ebrill 2023 ymlaen, bydd y Trothwy Cyflog yn parhau i gynyddu’n flynyddol yn unol â phensiynau a delir i weithwyr yn y sector cyhoeddus (fel athrawon, gweision sifil neu weithwyr y GIG). Fodd bynnag, yn hytrach na chynyddu hyd at 10% bob blwyddyn fel y mae ar hyn o bryd, bydd y cynnydd nawr yn cael ei gapio ar uchafswm is o 2.5% y flwyddyn (tan 31 Mawrth 2025 neu’n gynharach os bydd swm y Trothwy Cyflog yn cael ei newid yn dilyn adolygiad gan y JNC cyn hynny).
 • O 1 Ebrill 2022 ymlaen, bydd y buddion y byddwch yn eu cronni yn y dyfodol yn Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cynyddu bob blwyddyn cyn ac ar ôl ymddeol yn unol â’r cynnydd presennol ym mhensiynau USS, ond yn amodol ar uchafswm cynnydd o 2.5% yn hytrach na’r uchafswm presennol o 10%.
 • O 1 Ebrill 2022 ymlaen, bydd buddion yn cael eu gwella i’r rheini sy’n aelodau o USS am gyfnod byr (gyda mwy na 3 mis ond llai na 2 flynedd o wasanaeth).

Ni fyddai’r newidiadau arfaethedig hyn yn effeithio ar unrhyw fuddion rydych chi’n eu cronni cyn 1 Ebrill 2022. Byddant ond yn effeithio ar y buddion a enillir o’r dyddiad hwnnw.

Bydd cyfraniadau’r aelodau’n aros ar eu lefel bresennol o 9.8% o’r cyflog. Bydd cyfraniad y cyflogai yn aros ar 21.4% o’r cyflog.

Os nad yw’r newidiadau a argymhellir gan y JNC yn cael eu rhoi ar waith, mae sefyllfa wrth gefn arfaethedig a fyddai’n golygu bod cyfraddau cyfraniadau aelodau a chyflogwyr yn cynyddu bob chwe mis o 1 Ebrill 2022 tan 1 Hydref 2025.

I gael rhagor o fanylion am y cynigion hyn a beth fydd yn digwydd os na fyddant yn bwrw ymlaen, ewch i’r dudalen Cynigion.

Dyma rywfaint o wybodaeth am rôl y JNC, a dwy ran y cynllun:

 • Adeiladwr Incwm Ymddeol USS
 • Adeiladwr Buddsoddi USS

O dan reolau USS, y Cydgyngor Trafod Telerau (JNC) yw’r corff sy’n gyfrifol am benderfynu y dylid newid y buddion yn y dyfodol er mwyn delio â chostau cynyddol y cynllun. Mae hefyd yn penderfynu sut y dylid rhannu gofynion cyfraniadau cynyddol rhwng cyflogwyr ac aelodau.

Mae’r JNC yn cynnwys pum cynrychiolydd a benodwyd gan Universities UK sy’n cynrychioli cyflogwyr, pum cynrychiolydd a benodwyd gan Undeb y Prifysgolion a’r Colegau sy’n cynrychioli aelodau a chadeirydd annibynnol.

Pan fyddwch yn ymuno ag USS, byddwch yn ymuno â'r Adeiladwr Incwm Ymddeol yn awtomatig. Dyma adran buddion diffiniedig USS. Pan fyddwch yn ymddeol, mae'n rhoi lefel benodol o incwm ymddeol i chi, yn seiliedig ar eich cyflog hyd at derfyn penodol yn ystod pob blwyddyn o aelodaeth o'r cynllun ac am ba hyd y buoch yn aelod.

Bob blwyddyn, byddwch yn cronni incwm ymddeol sy’n werth 1/75ed o’ch cyflog, hyd at y Trothwy Cyflog. Ar hyn o bryd mae’r trothwy hwn yn £59,883.65. Ar ddiwedd pob blwyddyn, caiff eich buddion eu cyfrifo a’u ‘bancio’. Maent wedyn yn cael eu cynyddu’n fras yn unol â chwyddiant (yn amodol ar gap) bob blwyddyn.

Pan fyddwch yn ymddeol, byddwch hefyd yn derbyn cyfandaliad di-dreth. Mae hwn yn werth tair gwaith eich pensiwn Adeiladwr Incwm Ymddeol blynyddol USS.

Efallai y bydd buddion yn daladwy i’ch priod neu bartner sifil/dibynyddion/plentyn/plant ar ôl i chi farw.

Os ydych chi’n ennill mwy na’r Trothwy Cyflog, wedi gwneud cyfraniadau ychwanegol, neu wedi trosglwyddo buddion o drefniant pensiwn arall ers 1 Hydref 2016, rydych chi’n cronni cynilion yn yr Adeiladwr Buddsoddi. Dyma adran cyfraniadau diffiniedig y cynllun ac mae’n ffordd hyblyg o gynilo ar gyfer y dyfodol. Mae’n caniatáu i chi fuddsoddi mewn un neu fwy o gronfeydd a gynigir gan yr ymddiriedolwr.

Mae faint rydych chi’n ei gronni yn yr Adeiladwr Buddsoddi yn dibynnu ar faint rydych chi a’ch cyflogwr yn ei gyfrannu. Mae hefyd yn dibynnu ar ba mor dda mae eich buddsoddiadau’n perfformio a thynnu unrhyw daliadau buddsoddi.

Pan fyddwch yn ymddeol, gallwch ddefnyddio eich cynilion Adeiladwr Buddsoddi mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r rhain yn cynnwys fel cyfandaliad di-dreth, buddsoddi mewn cynnyrch tynnu arian i lawr neu brynu blwydd-dal sy'n rhoi incwm sicr i chi am oes.

Bydd unrhyw gynilion Adeiladwr Buddsoddi sydd gennych pan fyddwch yn marw yn cael eu talu i'ch buddiolwyr fel cyfandaliad. Ar hyn o bryd, bydd arian a basiwyd i'ch buddiolwyr yn ddi-dreth os byddwch chi'n marw cyn 75 oed ac yn cael eu talu o fewn cyfnod 2 flynedd berthnasol (neu'n cael ei drethu ar gyfradd ymylol y derbynnydd (os cânt eu talu i berson cymwys fel unigolyn) os byddwch chi'n marw ar ôl 75 oed).

Mae’r newidiadau a argymhellwyd gan y JNC yn ymateb i brisiad 2020, a oedd yn dangos bod cost y buddion i’r dyfodol wedi cynyddu’n sylweddol a bod y bwlch rhwng faint o arian sydd gan y cynllun a faint oedd ei angen arno bryd hynny wedi cynyddu. Dyma rywfaint o wybodaeth am beth wnaeth prisiad 2020 ei ganfod, pam, a beth mae’n ei olygu.

Mae prisiad yn asesu sefyllfa ariannu’r cynllun – hynny yw, a oes disgwyl i’r cynllun fod â digon o asedau i dalu’r buddion yn y dyfodol sy’n ddyledus o’r cynllun (rhwymedigaethau). Gan fod amodau economaidd, ffyrdd o fyw a nifer o ffactorau eraill yn newid yn gyson, mae’r gyfraith yn mynnu bod yr ymddiriedolwr yn cynnal prisiad o leiaf bob tair blynedd.

Mae Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cael ei ariannu gan gyfraniadau gan aelodau a chyflogwyr. Mae’r cyfraniadau hyn yn cael eu buddsoddi gan yr ymddiriedolwr, i ddarparu eich buddion ymddeol. Mae lefel y cyfraniadau sydd eu hangen i sicrhau bod gan y cynllun ddigon o arian i ddarparu buddion yn dibynnu ar dri phrif ffactor:

 • Lefel a math y buddion a gynigir;
 • demograffeg allweddol ymysg aelodau (fel disgwyliad oes a dibynyddion); a’r
 • enillion buddsoddi y gellir disgwyl yn rhesymol i asedau’r cynllun eu cyflawni.

Ym mhob prisiad, mae’r ymddiriedolwr yn adolygu asedau a rhwymedigaethau’r cynllun, ac mae’n amcangyfrif:

 • a all asedau'r cynllun ariannu'r buddion y mae aelodau eisoes wedi'u cronni yn USS; a
 • faint o arian mae angen i gyflogwyr ac aelodau ei dalu i’r cynllun er mwyn parhau i ddarparu’r lefel bresennol o fuddion sy’n cael eu cronni yn y dyfodol.

Roedd prisiad 2020 yn edrych ar sefyllfa’r cynllun ar 31 Mawrth 2020. Adroddodd y canlynol:

 • bod diffyg cyllido o rhwng £14.1bn a £18.4bn, ar yr hyn a elwir yn sail ‘Darpariaethau Technegol’, a oedd yn golygu bod USS wedi’i ariannu rhwng 78% ac 83% – mewn geiriau eraill, dim ond tua 80% o’r swm o arian yr oedd ei angen arno ar y pryd oedd ganddo
 • bod cost cronni buddion i’r dyfodol yn adran buddion diffiniedig y cynllun wedi cynyddu’n sylweddol.

Bwriad newidiadau arfaethedig y JNC yw mynd i’r afael â’r materion hyn.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar brisiad 2020.

Mae cost ariannu buddion diffiniedig wedi’u ‘gwarantu’ yn gyffredinol wedi cynyddu’n sylweddol dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn rhywbeth y bydd llawer o gynlluniau pensiwn DB preifat wedi’i brofi.

Mae nifer o resymau dros hyn sy’n cynnwys y cyfraddau llog isaf erioed a rhagolygon gwaeth ar gyfer enillion buddsoddi yn y dyfodol.

Er mwyn talu buddion i aelodau, mae’r cynllun yn dibynnu ar gyfraniadau gan gyflogwyr ac aelodau ynghyd ag enillion buddsoddi yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae’r math o enillion sydd ar gael ar fuddsoddiadau sydd agosaf at yr addewidion sy’n cael eu gwneud i aelodau USS – incwm sy’n gysylltiedig â chwyddiant wedi’i warantu, ni waeth beth sy’n digwydd i’r economi yn y dyfodol – ar ei isaf erioed.

Petai’r enillion ar fondiau llywodraeth mynegrifol fel yr oeddent yn y 1990au, dim ond tua £50,000 y byddai angen i chi ei fuddsoddi i warantu y byddwch yn cael £100,000 (wedi’i addasu ar gyfer chwyddiant) ymhen 20 mlynedd. Heddiw, byddai angen i chi fuddsoddi tua £170,000 i gael yr un canlyniad.

Mae’r Ymddiriedolwr yn disgwyl i opsiynau eraill, fel cyfranddaliadau, berfformio’n well na bondiau risg isel dros amser – ond, yn wahanol i’r pensiynau sy’n cael eu haddo i aelodau USS, nid oes unrhyw sicrwydd – yn enwedig o ran eu perfformiad yn erbyn chwyddiant. Maent hefyd yn ddrutach i’w prynu heddiw nag yn y gorffennol, sydd wedi arwain at ddisgwyliad eang y bydd enillion yn y dyfodol yn is.

Mae rhagor o fanylion am ragolygon buddsoddi'r dyfodol ar gael ar wefan USS.

Mae angen i’r Ymddiriedolwr warchod rhag y risg na fydd digon o arian i dalu’r holl bensiynau sydd eisoes wedi’u haddo i aelodau, sydd i fod i gael eu talu yn ystod y 70 mlynedd a mwy nesaf.

Prif ddyletswydd gyfreithiol yr ymddiriedolwr yw gwarchod y pensiynau a addawyd i aelodau. Rhaid i’r ymddiriedolwr sicrhau bod cryn sicrwydd bod digon o arian ar gael i wneud hyn a lefel uchel o sicrwydd y gellir dibynnu ar gyflogwyr os nad oes digon o arian.

Mewn byd delfrydol, er mwyn cyflawni ei brif ddyletswydd, byddai ymddiriedolwr USS yn anelu at strategaeth gyllido risg isel iawn. Fodd bynnag, mae defnyddio dull mor risg isel yn costio mwy. Felly, yn hytrach, mae prisiad 2020 yn cymryd agwedd gytbwys drwy ddibynnu ar enillion buddsoddi’r dyfodol sy’n ansicr ac â mwy o risg, i liniaru’r gost gynyddol o ddibynnu ar fuddsoddiadau mwy penodol fel bondiau’r llywodraeth.

Gall yr ymddiriedolwr ond wneud hyn os gall ddibynnu ar gyflogwyr i bontio’r bwlch os bydd y canlyniadau’n methu. Dyna pam mai rhan allweddol o’r prisiad oedd yr ymrwymiad a roddwyd gan gyflogwyr i ddarparu cymorth tymor hir a gwybodaeth ariannol i ymddiriedolwr USS – roedd yn caniatáu i ymddiriedolwr USS fabwysiadu’r agwedd gytbwys hon tuag at risg a oedd yn ei helpu i roi cost is ar y cynllun nag y byddai wedi gallu ei wneud fel arall.

O 18 Hydref 2021
Rhoddir hysbysiad ymgynghori a lle i ddod o hyd i ragor o wybodaeth i weithwyr, cynrychiolwyr etholedig ac undebau llafur cydnabyddedig yr effeithir arnynt.
O 25 Hydref 2021
Gwefan yr ymgynghoriad yn mynd yn fyw.
1 Tachwedd 2021
Dyddiad dechrau’r ymgynghoriad.
17 Ionawr 2022
Dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.
Bydd ymatebion a gyflwynir gan weithwyr, cynrychiolwyr etholedig ac undebau llafur cydnabyddedig yr effeithir arnynt yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried gan yr Ymddiriedolwr, cyn penderfynu a ddylid gweithredu’r newidiadau terfynol ai peidio.
O Chwefror 2022
Rhoddir gwybod am y sefyllfa derfynol i weithwyr, cynrychiolwyr etholedig ac undebau llafur cydnabyddedig yr effeithir arnynt.
1 Ebrill 2022
Y dyddiad cynharaf posibl y byddai unrhyw newidiadau’n cael eu rhoi ar waith.

Sylwch mai crynodeb yn unig yw'r wybodaeth hon, ar gyfer arweiniad cyffredinol. Nid yw'n ddogfen gyfreithiol ac nid yw'n egluro pob sefyllfa na phob digwyddiad. Mae USS yn cael ei lywodraethu gan weithred ymddiriedolaeth a rheolau ac os oes unrhyw wahaniaeth rhwng y cyhoeddiad hwn a'r weithred ymddiriedolaeth, yr olaf sy’n drech.